HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-AN PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-AN PHÚ

Mã số:883700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Phú 
Địa chỉ:Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú (ÐT: 826799)

Mã số:883730 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Thái 
Địa chỉ:Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú (ÐT: 825309)

Mã số:883830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hội Đông 
Địa chỉ:Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú (ÐT: 826510)

Mã số:883720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh An 
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú (ÐT: 526199)

Mã số:883770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc 
Địa chỉ:Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú (ÐT: 826544)

Mã số:883800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hữu 
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú (ÐT: 520015)

Mã số:883820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hội 
Địa chỉ:Sô´tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú (ÐT: 510238)

Mã số:883850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trường 
Địa chỉ:Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú (ÐT: 826444)

Mã số:883740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu 
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú (ÐT: 529355)

Mã số:883860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hưng 
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú (ÐT: 510111)

Mã số:883760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Phước 
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú (ÐT: 860100)

Mã số:883750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hội 
Địa chỉ:Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú (ÐT: 812015)

Mã số:883880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Bình 
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú (ÐT: 825515)

Mã số:883881 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình 
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú (ÐT: 3825515)

Mã số:883777 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lộc 
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú (ÐT: 524600)

Mã số:883786 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 1 
Địa chỉ:Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú (ÐT: )