HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU PHÚ

Mã số:882800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Phú 
Địa chỉ:Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú (ÐT: 688222)

Mã số:882801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cái Dầu 
Địa chỉ:Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú (ÐT: 687700)

Mã số:882870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phú 
Địa chỉ:Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú (ÐT: 886200)

Mã số:882950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thủy 
Địa chỉ:Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú (ÐT: 671400)

Mã số:882930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Mỹ 
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú (ÐT: 889800)

Mã số:882880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Đức 
Địa chỉ:Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú (ÐT: 886522)

Mã số:882910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Chánh 
Địa chỉ:Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú (ÐT: 679165)

Mã số:882920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú 
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú (ÐT: 679300)

Mã số:882840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ 
Địa chỉ:Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú (ÐT: 677500)

Mã số:882850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây 
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú (ÐT: 815100)

Mã số:882820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung 
Địa chỉ:Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú (ÐT: 686099)

Mã số:882860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh 
Địa chỉ:Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú (ÐT: 675100)

Mã số:882907 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 7 
Địa chỉ:Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú (ÐT: )

Mã số:884913 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 8 
Địa chỉ:Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú (ÐT: )