HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU THÀNH

Mã số:882200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành 
Địa chỉ:Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành (ÐT: 836900)

Mã số:882230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa 
Địa chỉ:Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 837100)

Mã số:882310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành (ÐT: 837500)

Mã số:882250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 666222)

Mã số:882270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Đăng 
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành (ÐT: 838300)

Mã số:882350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh An 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành (ÐT: 839300)

Mã số:882360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Nhuận 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành (ÐT: 660100)

Mã số:882320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi 
Địa chỉ:Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành (ÐT: 661001)

Mã số:882300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thành 
Địa chỉ:Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 662000)

Mã số:882330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành (ÐT: 669100)

Mã số:882290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú 
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 663100)

Mã số:882286 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 10 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:882266 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 9 
Địa chỉ:Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: )