HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHỢ MỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHỢ MỚI

Mã số:881600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Mới 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới (ÐT: 883201)

Mã số:881900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông 
Địa chỉ:Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới (ÐT: 885907)

Mã số:881760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng 
Địa chỉ:Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 884200)

Mã số:881880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới (ÐT: 622200)

Mã số:881980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới (ÐT: 634650)

Mã số:881740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc An Hoà 
Địa chỉ:Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới (ÐT: 638100)

Mã số:881800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Giang 
Địa chỉ:Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới (ÐT: 890300)

Mã số:881890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Nao 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới (ÐT: 632100)

Mã số:881700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến Thành 
Địa chỉ:Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới (ÐT: 631555)

Mã số:882000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Kiến 
Địa chỉ:Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới (ÐT: 636444)

Mã số:881741 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bình 
Địa chỉ:Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới (ÐT: 638534)

Mã số:881830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thạnh Trung 
Địa chỉ:Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới (ÐT: 621637)

Mã số:881660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Điền A 
Địa chỉ:Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới (ÐT: 615499)

Mã số:881680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Điền B 
Địa chỉ:Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới (ÐT: 617511)

Mã số:881961 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân 
Địa chỉ:Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới (ÐT: 637005)

Mã số:881780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tấn Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới (ÐT: 880000)

Mã số:881940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa An 
Địa chỉ:Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 881100)

Mã số:881761 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hội An 
Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 623123)

Mã số:881720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới (ÐT: 882800)

Mã số:881850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến An 
Địa chỉ:Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 618001)

Mã số:881928 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 884227)