HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-LONG XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-LONG XUYÊN

Mã số:880000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Long Xuyên 
Địa chỉ:Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 0763955955)

Mã số:881000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Long 
Địa chỉ:Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 840986)

Mã số:881360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vàm Cống 
Địa chỉ:Sô´20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên (ÐT: 831108)

Mã số:881010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa 
Địa chỉ:Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 847580)

Mã số:881410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng 
Địa chỉ:Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Thành phố Long Xuyên (ÐT: 851121)

Mã số:881400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Khánh 
Địa chỉ:Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 878389)

Mã số:880900 
Bưu cục:Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 An Giang 
Địa chỉ:Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 853076)

Mã số:881106 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 27 
Địa chỉ:Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên (ÐT: )

Mã số:881120 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang 
Địa chỉ:Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 0763855025)

Mã số:881220 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên 
Địa chỉ:Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên (ÐT: 0763855210)

Mã số:881540 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Quý 
Địa chỉ:Sô´04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên (ÐT: 0763959400)

Mã số:881115 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang 
Địa chỉ:Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên (ÐT: )