HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-PHÚ TÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-PHÚ TÂN

Mã số:882500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Tân 
Địa chỉ:Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân (ÐT: 827272)

Mã số:882670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chợ Vàm 
Địa chỉ:Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân (ÐT: 829500)

Mã số:882650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thọ 
Địa chỉ:Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân (ÐT: 828001)

Mã số:882610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lâm 
Địa chỉ:Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân (ÐT: 820001)

Mã số:882540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa 
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân (ÐT: 584622)

Mã số:882660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An 
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân (ÐT: 282133)

Mã số:882590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hưng 
Địa chỉ:Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân (ÐT: 584000)

Mã số:882570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Long 
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân (ÐT: 581855)

Mã số:882560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thành 
Địa chỉ:Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân (ÐT: 811800)

Mã số:882550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Bình 
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân (ÐT: 811500)

Mã số:882680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Xương 
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân (ÐT: 828933)

Mã số:882620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Xuân 
Địa chỉ:Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân (ÐT: 588222)

Mã số:882580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lạc 
Địa chỉ:Sô´tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân (ÐT: 811100)

Mã số:882690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh Đông 
Địa chỉ:Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân (ÐT: 828700)

Mã số:882704 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 11 
Địa chỉ:Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân (ÐT: )

Mã số:882527 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 12 
Địa chỉ:Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân (ÐT: )

Mã số:882741 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 13 
Địa chỉ:Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân (ÐT: )

Mã số:882717 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 14 
Địa chỉ:Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân (ÐT: )