HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-TÂN CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-TÂN CHÂU

Mã số:883400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Châu 
Địa chỉ:Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu (ÐT: 822009)

Mã số:883560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An 
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu (ÐT: 3824700)

Mã số:883540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long An 
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu (ÐT: 540100)

Mã số:883580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa 
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu (ÐT: 824699)

Mã số:883600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Xương 
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu (ÐT: 524500)

Mã số:883500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phú 
Địa chỉ:Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu (ÐT: 531000)

Mã số:883510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Vĩnh 
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu (ÐT: 538111)

Mã số:883520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Chánh 
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu (ÐT: 824099)

Mã số:883530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phong 
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu (ÐT: 547000)

Mã số:882630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Sơn 
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Xã Long Sơn , Thị xã Tân Châu (ÐT: 823700)

Mã số:883537 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hiệp 
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu (ÐT: 547647)

Mã số:883595 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 15 
Địa chỉ:Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu (ÐT: )

Mã số:883636 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 16 
Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu (ÐT: )