HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-THOẠI SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-THOẠI SƠN

Mã số:884600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thoại Sơn 
Địa chỉ:Sô´352 tổ 8, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 879268)

Mã số:884770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vọng Thê 
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 870573)

Mã số:884670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Hòa 
Địa chỉ:Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 878366)

Mã số:884700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch 
Địa chỉ:Sô´tổ 12, Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 891572)

Mã số:884720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Khánh 
Địa chỉ:Sô´tổ 11, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 871387)

Mã số:884730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Phú 
Địa chỉ:Sô´tổ 10, Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 897060)

Mã số:884740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Chánh 
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 878335)

Mã số:884780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vọng Đông 
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 731015)

Mã số:884660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Thành 
Địa chỉ:Sô´tổ 11, Ấp Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 891855)

Mã số:884800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Mỹ 
Địa chỉ:Sô´tổ 8, Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 710099)

Mã số:884810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phú Đông 
Địa chỉ:Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 730015)

Mã số:884820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phú 
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 891113)

Mã số:884750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thoại Giang 
Địa chỉ:Sô´tổ 10, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn (ÐT: 711290)

Mã số:884833 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 17 
Địa chỉ:Ấp Phú An, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn (ÐT: )

Mã số:884765 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 18 
Địa chỉ:Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn (ÐT: )

Mã số:884694 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 19 
Địa chỉ:Ấp Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn (ÐT: )

Mã số:884794 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 20 
Địa chỉ:Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn (ÐT: )