HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-TỊNH BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-AN GIANG-TỊNH BIÊN

Mã số:884000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên 
Địa chỉ:Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875229)

Mã số:884070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chi Lăng 
Địa chỉ:Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 877200)

Mã số:884030 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Tô 
Địa chỉ:Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 876100)

Mã số:884150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Sơn 
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875201)

Mã số:884130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú 
Địa chỉ:Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875221)

Mã số:884100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hảo 
Địa chỉ:Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 760098)

Mã số:884020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hưng 
Địa chỉ:Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875209)

Mã số:884140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Cư 
Địa chỉ:Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 768030)

Mã số:884160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Núi Voi 
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 877066)

Mã số:884090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lợi 
Địa chỉ:Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 877939)

Mã số:884050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Giáo 
Địa chỉ:Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 740466)

Mã số:884043 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 21 
Địa chỉ:Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên (ÐT: )

Mã số:884124 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 22 
Địa chỉ:Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên (ÐT: )

Mã số:884039 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 23 
Địa chỉ:Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên (ÐT: )

Mã số:884065 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 24 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên (ÐT: )