HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-CHÂU ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-CHÂU ĐỨC

Mã số:795300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Đức 
Địa chỉ:Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức (ÐT: 3881488)

Mã số:795450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Long 
Địa chỉ:Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức (ÐT: 885678)

Mã số:795510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Láng Lớn 
Địa chỉ:Thôn Sông Xòai 03, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức (ÐT: 3881599)

Mã số:795360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Bình 
Địa chỉ:Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức (ÐT: 887601)

Mã số:795400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Nghệ 
Địa chỉ:Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức (ÐT: 880199)

Mã số:795430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đá Bạc 
Địa chỉ:Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức (ÐT: 3882342)

Mã số:795490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xà Bang 
Địa chỉ:Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức (ÐT: 3885634)

Mã số:795420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thành 
Địa chỉ:Thôn Quãng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức (ÐT: 3882346)

Mã số:795470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Thành 
Địa chỉ:Thôn Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức (ÐT: 3885636)

Mã số:795390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Ba 
Địa chỉ:Ấp Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức (ÐT: 3882344)

Mã số:795380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Rao 
Địa chỉ:Thôn 01, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức (ÐT: 3983033)

Mã số:795520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cù Bị 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Cường, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức (ÐT: 3987200)

Mã số:795320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Giã 
Địa chỉ:Ấp Nghi Lộc, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức (ÐT: 968545)

Mã số:795537 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú 
Địa chỉ:Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức (ÐT: )

Mã số:795357 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Quãng Giao, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức (ÐT: )

Mã số:795346 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung 
Địa chỉ:Thôn 03, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức (ÐT: )