HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-ĐẤT ĐỎ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-ĐẤT ĐỎ

Mã số:794600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đất Đỏ 
Địa chỉ:Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ (ÐT: 866555)

Mã số:794650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Hải 
Địa chỉ:Khu phố Hải Trung, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ (ÐT: 886001)

Mã số:794670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc An 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ (ÐT: 685000)

Mã số:794690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tân 
Địa chỉ:Ấp Tân Hòa, Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ (ÐT: 695140)

Mã số:794684 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Láng Dài 
Địa chỉ:Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ (ÐT: 865004)

Mã số:794634 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hội 
Địa chỉ:Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ (ÐT: 3681438)

Mã số:794643 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hòa, Xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ (ÐT: )

Mã số:794616 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ 
Địa chỉ:Ấp Tường Thành, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ (ÐT: )