HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-TÂN THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-TÂN THÀNH

Mã số:795600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Thành 
Địa chỉ:Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành (ÐT: 893930)

Mã số:795630 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Xuân 
Địa chỉ:Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành (ÐT: 899900)

Mã số:795740 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Hòa 
Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hoà, Huyện Tân Thành (ÐT: 936030)

Mã số:795750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hội Bài 
Địa chỉ:Ấp Phước Long, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành (ÐT: 890301)

Mã số:795660 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hắc Dịch 
Địa chỉ:Ấp Trảng Lớn, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành (ÐT: 897053)

Mã số:795640 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Xuân A 
Địa chỉ:Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành (ÐT: 899200)

Mã số:795620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành (ÐT: 921256)

Mã số:795700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Pha 
Địa chỉ:Ấp Tân Lễ A, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành (ÐT: 897948)

Mã số:795690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tóc Tiên 
Địa chỉ:Ấp 03, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành (ÐT: 897938)

Mã số:795768 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Hải 
Địa chỉ:Ấp Chu Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành (ÐT: )

Mã số:795780 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL TÂN THÀNH 
Địa chỉ:Sô´03, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành (ÐT: 0643922922)

Mã số:795790 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Xoài 
Địa chỉ:Sô´Tổ 6, Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành (ÐT: 0643.891678)

Mã số:795810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phước 
Địa chỉ:Sô´Tổ 4, Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành (ÐT: 0643.876899)