HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-XUYÊN MỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÀ RỊA-VŨNG TÀU-XUYÊN MỘC

Mã số:794800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xuyên Mộc 
Địa chỉ:Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 874095)

Mã số:794910 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Bình 
Địa chỉ:Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 872101)

Mã số:795010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Châu 
Địa chỉ:Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 871100)

Mã số:794940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàu Lâm 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 879100)

Mã số:795000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bưng Riềng 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 871100)

Mã số:794870 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 877101)

Mã số:794970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thuận 
Địa chỉ:Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 781329)

Mã số:794830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuyên Mộc 
Địa chỉ:Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 875400)

Mã số:794930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hưng 
Địa chỉ:Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 797115)

Mã số:794890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Tân 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 779343)

Mã số:794990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bông Trang 
Địa chỉ:Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 878240)

Mã số:794850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hội 
Địa chỉ:Ấp 03, Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: 875751)

Mã số:794967 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm 
Địa chỉ:Ấp 4b, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc (ÐT: )