HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-HIỆP HÒA

Mã số:236600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa 
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872295)

Mã số:236930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Hoa 
Địa chỉ:Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892049)

Mã số:236790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bách Nhẫn 
Địa chỉ:Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872510)

Mã số:236680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Tư 
Địa chỉ:Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872911)

Mã số:236630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Thanh 
Địa chỉ:Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872904)

Mã số:236690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vân 
Địa chỉ:Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872905)

Mã số:236611 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn 
Địa chỉ:Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872903)

Mã số:236900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Trung 
Địa chỉ:Thôn Trung Hòa, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872909)

Mã số:236760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Sơn 
Địa chỉ:Thôn Dậy, Xã Hoà Sơn, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872907)

Mã số:236830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Thắng 
Địa chỉ:Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872910)

Mã số:236810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Phong 
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872902)

Mã số:237030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Minh 
Địa chỉ:Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892196)

Mã số:236870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Danh Thắng 
Địa chỉ:Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872901)

Mã số:236850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872908)

Mã số:236740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Vân 
Địa chỉ:Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872906)

Mã số:236660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Lương 
Địa chỉ:Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872991)

Mã số:237040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Đình 
Địa chỉ:Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892139)

Mã số:236800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Minh 
Địa chỉ:Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872708)

Mã số:236860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Thành 
Địa chỉ:Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872707)

Mã số:236880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoan Bái 
Địa chỉ:Thôn Tam Đồng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872704)

Mã số:237010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Lâm 
Địa chỉ:Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892141)

Mã số:236750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Sơn 
Địa chỉ:Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872705)

Mã số:236700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tân 
Địa chỉ:Thôn Giang Đông, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 872706)

Mã số:236920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Cẩm 
Địa chỉ:Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cấm, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892200)

Mã số:236791 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Sơn 
Địa chỉ:Thôn Tân Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 563240)

Mã số:236980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Lỗ 
Địa chỉ:Khu phố Lữ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: 892142)

Mã số:236734 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà (ÐT: )