HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NGẠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NGẠN

Mã số:233000 
Bốc cục:Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn 
Địa chỉ:Khuôn Khải Khải, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 882261)

Mã số:233170 
Bạc:Bưu cục 3 Biển Động 
Địa chỉ:Khu phố Biển, Xã Hải Động, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891501)

Mã số:233650 
Bưu chính:Bưu cục cấp 3 Đình Kim 
Địa chỉ:Thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891002)

Mã số:233400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 792008)

Mã số:233080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Giang 
Address:Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 882211)

Mã số:233110 
Bưu chính:Bưu cục 3 Phố Lim 
Địa chỉ:Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891511)

Mã số:233020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ 
Địa chỉ:Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 883011)

Mã số:233130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phì Điền 
Địa chỉ:Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891572)

Mã số:233040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quang 
Địa chỉ:Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891642)

Mã số:233140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hóa 
Địa chỉ:Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hòa, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891552)

Mã số:233730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mộc 
Địa chỉ:Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 883010)

Mã số:233540 
Postal :Điểm BĐVHX Qúi Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 883012)

Mã số:233520 
Bờ : điểmBĐVHX Kiên Lao 
Địa chỉ:Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 883001)

Mã số:233280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hải 
Địa chỉ:Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 883291)

Mã số:233430 
Postal :Điểm BĐVHX Kiên Thành 
Địa chỉ:Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 883336)

Mã số:233610 
Bưu điện:Điểm BĐVHX Nam Dương 
Địa chỉ:Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 883335)

Mã số:233260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Vân 
Địa chỉ:Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 792003)

Mã số:233630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An 
Địa chỉ:Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891145)

Mã số:233060 
Postal :Điểm BĐVHX Đồng Cốc 
Địa chỉ:Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891804)

Mã số:233680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891806)

Mã số:233580 
Postal :Điểm BĐVHX Phú Nhuận 
Địa chỉ:Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891803)

Mã số:233710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đèo Gia 
Địa chỉ:Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891805)

Mã số:233190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Sơn 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 891802)

Mã số:233480 
Postal :Điểm BĐVHX Cấm Sơn 
Địa chỉ:Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 792039)

Mã số:233220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Minh 
Địa chỉ:Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 792038)

Mã số:233380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hộ Đáp 
Địa chỉ:Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 792040)

Mã số:233240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xá Lý 
Địa chỉ:Thôn Xé, Xã Xá Lý, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 792050)

Mã số:233470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hải 
Địa chỉ:Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn (ÐT: 582480)

Mã số:233490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trù Hựu 
Địa chỉ:Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 582550)

Mã số:233111 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáp Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 682002)

Mã số:233340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Biên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn (ĐT: 883030)