HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-SƠN ĐỘNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-SƠN ĐỘNG

Mã số:232730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bá 
Địa chỉ:Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động (ÐT: 886390)

Mã số:232660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Thắng 
Địa chỉ:Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động (ÐT: 596950)

Mã số:232860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động (ÐT: 588402)

Mã số:232850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Luận 
Địa chỉ:Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động (ÐT: 588403)

Mã số:232810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 586402)

Mã số:232830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hưu 
Địa chỉ:Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động (ÐT: 586428)

Mã số:232620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Sản 
Địa chỉ:Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động (ÐT: 886590)

Mã số:232710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Đàn 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886155)

Mã số:232500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Động 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động (ÐT: 886124)

Mã số:232770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuấn Đạo 
Địa chỉ:Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động (ÐT: 587002)

Mã số:232540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệ Viễn 
Địa chỉ:Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886382)

Mã số:232520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lập 
Địa chỉ:Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động (ÐT: 886391)

Mã số:232800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồng Am 
Địa chỉ:Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động (ÐT: 587013)

Mã số:232600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886364)

Mã số:232680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886381)

Mã số:232750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Định 
Địa chỉ:Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động (ÐT: 886380)

Mã số:232640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáo Liêm 
Địa chỉ:Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động (ÐT: 596614)

Mã số:232690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quế Sơn 
Địa chỉ:Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 597015)

Mã số:232560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lạc 
Địa chỉ:Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động (ÐT: 886471)

Mã số:232856 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Rì 
Địa chỉ:Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động (ÐT: 588400)

Mã số:232767 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động (ÐT: )

Mã số:232898 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: )

Mã số:232595 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động (ÐT: )

Mã số:232872 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động (ÐT: )
Mã số:232730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bá 
Địa chỉ:Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động (ÐT: 886390)

Mã số:232660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Thắng 
Địa chỉ:Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động (ÐT: 596950)

Mã số:232860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động (ÐT: 588402)

Mã số:232850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Luận 
Địa chỉ:Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động (ÐT: 588403)

Mã số:232810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 586402)

Mã số:232830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hưu 
Địa chỉ:Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động (ÐT: 586428)

Mã số:232620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Sản 
Địa chỉ:Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động (ÐT: 886590)

Mã số:232710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Đàn 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886155)

Mã số:232500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Động 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động (ÐT: 886124)

Mã số:232770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuấn Đạo 
Địa chỉ:Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động (ÐT: 587002)

Mã số:232540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệ Viễn 
Địa chỉ:Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886382)

Mã số:232520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lập 
Địa chỉ:Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động (ÐT: 886391)

Mã số:232800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồng Am 
Địa chỉ:Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động (ÐT: 587013)

Mã số:232600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886364)

Mã số:232680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 886381)

Mã số:232750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Định 
Địa chỉ:Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động (ÐT: 886380)

Mã số:232640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáo Liêm 
Địa chỉ:Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động (ÐT: 596614)

Mã số:232690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quế Sơn 
Địa chỉ:Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: 597015)

Mã số:232560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lạc 
Địa chỉ:Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động (ÐT: 886471)

Mã số:232856 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Rì 
Địa chỉ:Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động (ÐT: 588400)

Mã số:232767 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động (ÐT: )

Mã số:232898 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động (ÐT: )

Mã số:232595 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động (ÐT: )

Mã số:232872 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động (ÐT: )