HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-TÂN YÊN

Mã số:235300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Yên 
Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên (ÐT: 878262)

Mã số:235510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhã Nam 
Địa chỉ:Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên (ÐT: 879017)

Mã số:235570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn 
Địa chỉ:Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên (ÐT: 634081)

Mã số:235780 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Tràng 
Địa chỉ:Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên (ÐT: 878222)

Mã số:235880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Vân 
Địa chỉ:Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên (ÐT: 833001)

Mã số:235520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Hóa 
Địa chỉ:Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên (ÐT: 634218)

Mã số:235450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Dương 
Địa chỉ:Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên (ÐT: 878681)

Mã số:235330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Thượng 
Địa chỉ:Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên (ÐT: 878742)

Mã số:235720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Xá 
Địa chỉ:Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên (ÐT: 878741)

Mã số:235350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Đức 
Địa chỉ:Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên (ÐT: 878391)

Mã số:235590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Cốt 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên (ÐT: 833049)

Mã số:235550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lan Giới 
Địa chỉ:Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên (ÐT: 879264)

Mã số:235760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Chung 
Địa chỉ:Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên (ÐT: 878641)

Mã số:235390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên (ÐT: 878625)

Mã số:235630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Châu 
Địa chỉ:Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên (ÐT: 878318)

Mã số:235810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Lý 
Địa chỉ:Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên (ÐT: 878439)

Mã số:235830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Thiện 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên (ÐT: 834308)

Mã số:235370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Hoà 
Địa chỉ:Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên (ÐT: 878740)

Mã số:235480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Tiến 
Địa chỉ:Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên (ÐT: 879219)

Mã số:235660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Vân 
Địa chỉ:Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên (ÐT: 833110)

Mã số:235420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trung 
Địa chỉ:Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên (ÐT: 879263)

Mã số:235680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Ngọc 
Địa chỉ:Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên (ÐT: 833030)

Mã số:235959 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên (ÐT: )

Mã số:235930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc 
Địa chỉ:Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên (ÐT: 02403 854502)