HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-VIỆT YÊN

Mã số:236100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Việt Yên 
Địa chỉ:Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên (ÐT: 874224)

Mã số:236350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sen Hồ 
Địa chỉ:Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên (ÐT: 874230)

Mã số:236220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kè Tràng 
Địa chỉ:Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên (ÐT: 874291)

Mã số:236310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Thái 
Địa chỉ:Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên (ÐT: 874005)

Mã số:236430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Tầng 
Địa chỉ:Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên (ÐT: 866379)

Mã số:236200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Lan 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên (ÐT: 874797)

Mã số:236140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đức 
Địa chỉ:Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên (ÐT: 874889)

Mã số:236120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung 
Địa chỉ:Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên (ÐT: 575055)

Mã số:236340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tăng Tiến 
Địa chỉ:Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên (ÐT: 874898)

Mã số:236450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hà 
Địa chỉ:Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên (ÐT: 843049)

Mã số:236370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên (ÐT: 874919)

Mã số:236410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Trung 
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên (ÐT: 866126)

Mã số:236290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên (ÐT: 874918)

Mã số:236240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Mai 
Địa chỉ:Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên (ÐT: 874755)

Mã số:236390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên (ÐT: 843135)

Mã số:236360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Minh 
Địa chỉ:Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên (ÐT: 874856)

Mã số:236270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bích Sơn 
Địa chỉ:Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên (ÐT: 874969)

Mã số:236170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Lạn 
Địa chỉ:Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên (ÐT: 874656)

Mã số:236355 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám 
Địa chỉ:Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên (ÐT: 661045)

Mã số:236439 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên (ÐT: )