HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN DŨNG

Mã số:237200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Dũng 
Địa chỉ:Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870220)

Mã số:237350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân 
Địa chỉ:Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871511)

Mã số:237510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nội Hoàng 
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870497)

Mã số:237530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lư 
Địa chỉ:Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870494)

Mã số:237430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nham Sơn 
Địa chỉ:Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870493)

Mã số:237220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cảnh Thụy 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870495)

Mã số:237560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tư Mại 
Địa chỉ:Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870492)

Mã số:237610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Phúc 
Địa chỉ:Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870491)

Mã số:237320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phú 
Địa chỉ:Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871594)

Mã số:237280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lãng Sơn 
Địa chỉ:Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871596)

Mã số:237580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thắng Cương 
Địa chỉ:Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870071)

Mã số:237380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Liễu 
Địa chỉ:Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870072)

Mã số:237340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn 
Địa chỉ:Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871623)

Mã số:237490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong 
Địa chỉ:Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng (ÐT: 860596)

Mã số:237370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lão Hộ 
Địa chỉ:Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871622)

Mã số:237240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Dũng 
Địa chỉ:Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870075)

Mã số:237260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Giang 
Địa chỉ:Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870076)

Mã số:237390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Gián 
Địa chỉ:Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871628)

Mã số:237300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trí Yên 
Địa chỉ:Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng (ÐT: 871627)

Mã số:237590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Việt 
Địa chỉ:Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng (ÐT: 870500)

Mã số:237345 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh 
Địa chỉ:Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng (ÐT: 0240762451)

Mã số:237274 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Vân 
Địa chỉ:Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng (ÐT: 0240765199)

Mã số:237210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nham Biền 
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng (ÐT: 0240763199)

Mã số:237352 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng (ÐT: )