HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN THẾ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-YÊN THẾ

Mã số:234700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Thế 
Địa chỉ:Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế (ÐT: 876248)

Mã số:234860 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng 
Địa chỉ:Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế (ÐT: 830002)

Mã số:235080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bố Hạ 
Địa chỉ:Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế (ÐT: 877330)

Mã số:234730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Hưu 
Địa chỉ:Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế (ÐT: 877654)

Mã số:234790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế (ÐT: 876058)

Mã số:234750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Vương 
Địa chỉ:Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế (ÐT: 830020)

Mã số:234770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tiến 
Địa chỉ:Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế (ÐT: 830021)

Mã số:234810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Nậu 
Địa chỉ:Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế (ÐT: 830003)

Mã số:234890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lương 
Địa chỉ:Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế (ÐT: 830019)

Mã số:234861 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Tiến 
Địa chỉ:Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế (ÐT: 830022)

Mã số:234840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thắng 
Địa chỉ:Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế (ÐT: 876189)

Mã số:234920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế (ÐT: 876061)

Mã số:234980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lạc 
Địa chỉ:Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế (ÐT: 876057)

Mã số:235040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Sơn 
Địa chỉ:Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế (ÐT: 877623)

Mã số:234940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thượng 
Địa chỉ:Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế (ÐT: 876055)

Mã số:234720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Kỳ 
Địa chỉ:Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế (ÐT: 876190)

Mã số:234960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phồn Xương 
Địa chỉ:Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế (ÐT: 876056)

Mã số:235000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Kỳ 
Địa chỉ:Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế (ÐT: 877624)

Mã số:235020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Vỹ 
Địa chỉ:Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế (ÐT: 877578)

Mã số:235060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sỏi 
Địa chỉ:Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế (ÐT: 877576)

Mã số:235090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bố Hạ 
Địa chỉ:Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế (ÐT: 877571)

Mã số:235110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm 
Địa chỉ:Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế (ÐT: 876062)