HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NAM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC GIANG-LỤC NAM

Mã số:231800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lục Nam 
Địa chỉ:Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam (ÐT: 884234)

Mã số:232020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sàn 
Địa chỉ:Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 885101)

Mã số:232320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Lý 
Địa chỉ:Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam (ÐT: 885001)

Mã số:232060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Mỡ 
Địa chỉ:Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam (ÐT: 893002)

Mã số:231970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Sơn 
Địa chỉ:Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 884822)

Mã số:232160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lan Mẫu 
Địa chỉ:Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam (ÐT: 885237)

Mã số:231950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Đài 
Địa chỉ:Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam (ÐT: 885237)

Mã số:232040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cương Sơn 
Địa chỉ:Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 884400)

Mã số:231850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phú 
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam (ÐT: 884293)

Mã số:231820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hưng 
Địa chỉ:Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam (ÐT: 884357)

Mã số:232170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huyền Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 893192)

Mã số:232210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vô Tranh 
Địa chỉ:Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam (ÐT: 893077)

Mã số:232250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Sơn 
Địa chỉ:Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 893078)

Mã số:232350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đan Hội 
Địa chỉ:Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam (ÐT: 885075)

Mã số:231880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hưng 
Địa chỉ:Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam (ÐT: 884913)

Mã số:231840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Nha 
Địa chỉ:Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam (ÐT: 884914)

Mã số:231990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lâm 
Địa chỉ:Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam (ÐT: 884911)

Mã số:232000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Điện 
Địa chỉ:Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam (ÐT: 885264)

Mã số:232200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Lũng 
Địa chỉ:Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam (ÐT: 885076)

Mã số:232110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khám Lạng 
Địa chỉ:Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam (ÐT: 884912)

Mã số:232030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Trấn Lục Nam 
Địa chỉ:Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam (ÐT: 884970)

Mã số:232130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 885277)

Mã số:231920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Dị 
Địa chỉ:Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam (ÐT: 884020)

Mã số:232100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Giang 
Địa chỉ:Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam (ÐT: 893140)

Mã số:232300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Xá 
Địa chỉ:Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam (ÐT: 885900)

Mã số:232280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lục Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 694002)

Mã số:232230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Sơn 
Địa chỉ:Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 694437)

Mã số:232021 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 693030)

Mã số:232251 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Đỉnh 
Địa chỉ:Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam (ÐT: 694118)