HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN

Mã số:260000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Bắc Kạn 
Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813870101)

Mã số:261140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phùng Chí Kiên 
Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813875741)

Mã số:261030 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Khai 
Địa chỉ:Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813871026)

Mã số:261110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Mày 
Địa chỉ:Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813875531)

Mã số:261160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Thượng 
Địa chỉ:Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813871993)

Mã số:261201 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuất Hóa 
Địa chỉ:Thôn Bản Đồn 1, Phường Xuất Hoá, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813861499)

Mã số:261100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quang 
Địa chỉ:Thôn Nà Ỏi, Xã Dương Quang, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813879977)

Mã số:260900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bắc Kạn 
Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813875741)

Mã số:261080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huyền Tụng 
Địa chỉ:Thôn Bản Cạu, Phường Huyền Tụng, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813871550)

Mã số:261020 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTP BẮC KAN 
Địa chỉ:Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: )

Mã số:261180 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Bắc Kan 
Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: )

Mã số:261025 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Bắc Kạn 
Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02093875741)