HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ

Mã số:262700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Bể 
Địa chỉ:Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813876101)

Mã số:262940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Pù Mắt 
Địa chỉ:Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813850326)

Mã số:262920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khang Ninh 
Địa chỉ:Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể (ÐT: 3894101)

Mã số:262990 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quảng Khê 
Địa chỉ:Thôn Chợ Lèng, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813894062)

Mã số:262850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Mẫu 
Địa chỉ:Thôn Bó Lù, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể (ÐT: 3894032)

Mã số:262820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Thượng 
Địa chỉ:Thôn Khuổi Tăng, Xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể (ÐT: 3894003)

Mã số:262800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Trĩ 
Địa chỉ:Thôn Bản Piềng, Xã Cao Trí, Huyện Ba Bể (ÐT: 3894012)

Mã số:262870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Địa Linh 
Địa chỉ:Thôn Nà Đúc 2, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể (ÐT: 3876310)

Mã số:262970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yến Dương 
Địa chỉ:Thôn Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể (ÐT: 3876300)

Mã số:262941 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Hương 
Địa chỉ:Thôn Bản Lùng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể (ÐT: 3850338)

Mã số:263010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phương 
Địa chỉ:Thôn Khuổi Shiến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể (ÐT: 3850224)

Mã số:262720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bành Trạch 
Địa chỉ:Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể (ÐT: 3876177)

Mã số:262770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Hiệu 
Địa chỉ:Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể (ÐT: 3877195)

Mã số:262740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lộc 
Địa chỉ:Thôn Thiêng Điểm, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể (ÐT: 3877242)

Mã số:263054 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Phúc 
Địa chỉ:Thôn Tẩn Lượt, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể (ÐT: 3894331)

Mã số:263066 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Trĩ 
Địa chỉ:Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể (ÐT: 3894214)

Mã số:262934 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vườn Quốc gia Ba Bể 
Địa chỉ:Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813894455)

Mã số:262905 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo 
Địa chỉ:Thôn Nà Khuổi, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể (ÐT: )

Mã số:262810 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể 
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể (ÐT: )