HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BẠCH THÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BẠCH THÔNG

Mã số:261900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bạch Thông 
Địa chỉ:Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông (ÐT: 02813850076)

Mã số:262100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Giàng 
Địa chỉ:Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850357)

Mã số:262010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sỹ Bình 
Địa chỉ:Thôn Nà Lẹng, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850154)

Mã số:262030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Muộn 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850822)

Mã số:261930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vi Hương 
Địa chỉ:Thôn Nà Pái, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850132)

Mã số:261950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tú Trĩ 
Địa chỉ:Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850281)

Mã số:261970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lục Bình 
Địa chỉ:Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850131)

Mã số:262070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quân Bình 
Địa chỉ:Thôn Nà Lẹng, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850258)

Mã số:261910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Linh 
Địa chỉ:Thôn Chi Quảng A, Xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850111)

Mã số:261990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến 
Địa chỉ:Thôn Còi Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850014)

Mã số:262120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyên Phúc 
Địa chỉ:Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3850355)

Mã số:262150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thanh 
Địa chỉ:Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3872093)

Mã số:262170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Thuận 
Địa chỉ:Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3872133)

Mã số:262050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đôn Phong 
Địa chỉ:Thôn Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3873942)

Mã số:262190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Phong 
Địa chỉ:Thôn Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3870991)

Mã số:262147 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Sơn 
Địa chỉ:Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3874425)

Mã số:262089 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Vị 
Địa chỉ:Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông (ÐT: 3851092)

Mã số:261980 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bạch Thông 
Địa chỉ:Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông (ÐT: )