HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN

Mã số:263200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn 
Địa chỉ:Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 02813882388)

Mã số:263460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Thi 
Địa chỉ:Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3843101)

Mã số:263540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Bằng 
Địa chỉ:Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3882428)

Mã số:263520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Lãng 
Địa chỉ:Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3882437)

Mã số:263600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Tá 
Địa chỉ:Thôn Nà Tông, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3844978)

Mã số:263640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trung 
Địa chỉ:Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3882354)

Mã số:263440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thượng 
Địa chỉ:Thôn Che Ngù, Xã Yên Thượng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3882551)

Mã số:263480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Nà Piát, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3843129)

Mã số:263330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Phái 
Địa chỉ:Thôn Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3882430)

Mã số:263380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lạc 
Địa chỉ:Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3844979)

Mã số:263400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Cường 
Địa chỉ:Thôn Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3894040)

Mã số:263500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Sảo 
Địa chỉ:Thôn Phiêng Cà, Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3840587)

Mã số:263310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Phúc 
Địa chỉ:Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3504440)

Mã số:263420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lạc 
Địa chỉ:Thôn Bản Ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3894120)

Mã số:263620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nhuận 
Địa chỉ:Thôn Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3844408)

Mã số:263360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3844981)

Mã số:263570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Huân 
Địa chỉ:Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3882381)

Mã số:263240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Viên 
Địa chỉ:Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3840120)

Mã số:263357 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Bạch 
Địa chỉ:Thôn Bản Duồn, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3844956)

Mã số:263270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Rã Bản 
Địa chỉ:Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3840686)

Mã số:263588 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Bản Lự, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3841262)

Mã số:263298 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Viên 
Địa chỉ:Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3504005)

Mã số:263340 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn 
Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: )