HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI

Mã số:263800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Mới 
Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813862999)

Mã số:263950 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sáu Hai 
Địa chỉ:Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813865048)

Mã số:263980 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ 
Địa chỉ:Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813862002)

Mã số:263930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình 
Địa chỉ:Xóm Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864148)

Mã số:264020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Bản Còn, Xã Nông Thịnh, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864149)

Mã số:264070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Mục 
Địa chỉ:Xóm Bản Chang, Xã Hoà Mục, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3862041)

Mã số:264040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Mai 
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm, Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3862074)

Mã số:264090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vận 
Địa chỉ:Thôn Phiêng Khảo, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3862069)

Mã số:264110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Lạp 
Địa chỉ:Thôn Khau Ràng, Xã Mai Lạp, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3862095)

Mã số:264130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Chu 
Địa chỉ:Thôn Đèo Vai 1, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864204)

Mã số:263840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Như Cố 
Địa chỉ:Xóm Nà Roòng, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864160)

Mã số:263880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hân 
Địa chỉ:Xóm Chợ Tinh 1, Xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864900)

Mã số:263900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Cư 
Địa chỉ:Xóm Nà Riền, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864901)

Mã số:263860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Văn 
Địa chỉ:Xóm Bản Mới, Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864179)

Mã số:264000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Khuổi Đeng 2, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3861681)

Mã số:263830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Đĩnh 
Địa chỉ:Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới (ÐT: 3864803)

Mã số:263808 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mới 2 
Địa chỉ:Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới (ÐT: )

Mã số:263890 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới 
Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới (ÐT: )