HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NA RÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NA RÌ

Mã số:261300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Na Rì 
Địa chỉ:Tổ Phố Mới, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì (ÐT: 02813886226)

Mã số:261630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hảo Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn Khu Chợ, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì (ÐT: 02813887021)

Mã số:261600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Côn Minh 
Địa chỉ:Thôn Chợ A, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì (ÐT: 3885111)

Mã số:261430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạng San 
Địa chỉ:Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì (ÐT: 02813883002)

Mã số:261650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Phong 
Địa chỉ:Thôn Nà Rày, Xã Quang Phong, Huyện Na Rì (ÐT: 3885121)

Mã số:261680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Sơn 
Địa chỉ:Thôn Rầy Ỏi, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì (ÐT: 3887035)

Mã số:261700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Dương 
Địa chỉ:

Mã số:261740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Thủy 
Địa chỉ:Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì (ÐT: 3870994)

Mã số:261720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đổng Xá 
Địa chỉ:Thôn Nà Cà, Xã Đồng Xá, Huyện Na Rì (ÐT: 3884571)

Mã số:261550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Lễ 
Địa chỉ:Thôn Khau An, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì (ÐT: 3884248)

Mã số:261580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Thác 
Địa chỉ:Thôn Khau Moóc, Xã Hữu Thác, Huyện Na Rì (ÐT: 3887030)

Mã số:261530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Minh 
Địa chỉ:Thôn Nà Deng, Xã Văn Minh, Huyện Na Rì (ÐT: 3884575)

Mã số:261520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tình 
Địa chỉ:Thôn Nà Lẹng, Xã Ân Tình, Huyện Na Rì (ÐT: 3883076)

Mã số:261480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Sơn 
Địa chỉ:Thôn Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì (ÐT: 3884457)

Mã số:261500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thành 
Địa chỉ:Thôn Nà Khon, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì (ÐT: 3883035)

Mã số:261330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lư 
Địa chỉ:Thôn Háng Cáu, Xã Kim Lư, Huyện Na Rì (ÐT: 3884222)

Mã số:261360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Hạ 
Địa chỉ:Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì (ÐT: 3884458)

Mã số:261350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cường Lợi 
Địa chỉ:Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì (ÐT: 3884317)

Mã số:261380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Học 
Địa chỉ:Thôn Pò Cạu, Xã Văn Học, Huyện Na Rì (ÐT: 3884555)

Mã số:261450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thượng 
Địa chỉ:Thôn Nà Làng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì (ÐT: 3883044)

Mã số:261460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hỷ 
Địa chỉ:Thôn Bản Kẹ, Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì (ÐT: 3883017)

Mã số:261400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Loan 
Địa chỉ:Thôn Thôm Kinh, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì (ÐT: 3884619)

Mã số:261390 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Na Rì 
Địa chỉ:Tổ Giả Dìa, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì (ÐT: )