HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NGÂN SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NGÂN SƠN

Mã số:262300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn 
Địa chỉ:Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 02813874101)

Mã số:262450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Phặc 
Địa chỉ:Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 02813877225)

Mã số:262340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu 
Địa chỉ:Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 02813874161)

Mã số:262560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lãng Ngâm 
Địa chỉ:Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3877151)

Mã số:262390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc Đán 
Địa chỉ:Thôn Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3874241)

Mã số:262360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Ân 
Địa chỉ:Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3874057)

Mã số:262320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Vân 
Địa chỉ:Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3874132)

Mã số:262490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Quan 
Địa chỉ:Thôn Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3877228)

Mã số:262530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuần Mang 
Địa chỉ:Thôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3874235)

Mã số:262580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Nê 
Địa chỉ:Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3877315)

Mã số:262430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hòa 
Địa chỉ:Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 3877214)

Mã số:262420 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn 
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn (ÐT: )