HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM

Mã số:264300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Pác Nặm 
Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893001)

Mã số:264330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiên Loan 
Địa chỉ:Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813876392)

Mã số:264400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân La 
Địa chỉ:Thôn Cọn Luông, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893162)

Mã số:264420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáo Hiệu 
Địa chỉ:Thôn Khuổi Lè, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893119)

Mã số:264430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Công Bằng 
Địa chỉ:Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893038)

Mã số:264470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Thành 
Địa chỉ:Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893741)

Mã số:264397 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thắng 
Địa chỉ:Thôn Nà Mòn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813509766)

Mã số:264458 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhạn Môn 
Địa chỉ:Thôn Phai Khỉm, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893096)

Mã số:264363 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Tân 
Địa chỉ:Thôn Bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813894219)

Mã số:264381 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Linh 
Địa chỉ:Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893274)

Mã số:264316 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bộc Bố 
Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm (ÐT: )

Mã số:264490 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Pác Nặm 
Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm (ÐT: )