HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

Mã số:962900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Hải 
Địa chỉ:Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải (ÐT: 3844448)

Mã số:962920 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Tư 
Địa chỉ:Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải (ÐT: 3840720)

Mã số:962970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Giang 
Địa chỉ:Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải (ÐT: 3657200)

Mã số:963030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phúc 
Địa chỉ:Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải (ÐT: 3842000)

Mã số:963050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Thành 
Địa chỉ:Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải (ÐT: 3857000)

Mã số:962950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải (ÐT: 3858000)

Mã số:962940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Điền Đông 
Địa chỉ:Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải (ÐT: 3840800)

Mã số:963000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trạch 
Địa chỉ:Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải (ÐT: 3617400)

Mã số:962901 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 1 
Địa chỉ:Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải (ÐT: 3844522)

Mã số:963065 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Thành A 
Địa chỉ:Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải (ÐT: 3857232)