HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

Mã số:962600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gía Rai 
Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai (ÐT: 3850214)

Mã số:962720 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng 
Địa chỉ:Ấp 1 - Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai (ÐT: 3851090)

Mã số:962800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Trâm 
Địa chỉ:Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai (ÐT: 3853853)

Mã số:962610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Tròn 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai (ÐT: 3852999)

Mã số:962780 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo 
Địa chỉ:Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai (ÐT: 3853475)

Mã số:962670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Huyện Giá Rai (ÐT: 3856100)

Mã số:962801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai (ÐT: 3859115)

Mã số:962650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Tân 
Địa chỉ:Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Huyện Giá Rai (ÐT: 3841000)

Mã số:962630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông 
Địa chỉ:Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Huyện Giá Rai (ÐT: 3629000)

Mã số:962792 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Gừa 
Địa chỉ:Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai (ÐT: 3611004)

Mã số:962620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai (ÐT: 3620246)

Mã số:962708 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Huyện Giá Rai (ÐT: 3549104)