HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HÒA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HÒA BÌNH

Mã số:963200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa Bình 
Địa chỉ:Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880003)

Mã số:963390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 
Địa chỉ:Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880012)

Mã số:963280 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng 
Địa chỉ:Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3893711)

Mã số:963310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Cùng 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3892411)

Mã số:963420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3899011)

Mã số:963320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3895011)

Mã số:963360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A 
Địa chỉ:Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880990)

Mã số:963330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Diệu 
Địa chỉ:Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3881002)

Mã số:963448 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A 
Địa chỉ:Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3897002)