HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-PHƯỚC LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-PHƯỚC LONG

Mã số:962100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phước Long 
Địa chỉ:Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long (ÐT: 3864240)

Mã số:962240 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chủ Chí 
Địa chỉ:Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long (ÐT: 3867115)

Mã số:962150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phó Sinh 
Địa chỉ:Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long (ÐT: 3866615)

Mã số:962190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long (ÐT: 3869215)

Mã số:962220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rọc Lá 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long (ÐT: 3870125)

Mã số:962241 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A 
Địa chỉ:Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long (ÐT: 3540500)

Mã số:962130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông 
Địa chỉ:Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long (ÐT: 3864815)

Mã số:962160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xã Thoàn 
Địa chỉ:Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long (ÐT: 3510015)