HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-VĨNH LỢI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-VĨNH LỢI

Mã số:961580 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Sập 
Địa chỉ:Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3891601)

Mã số:961750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng 
Địa chỉ:Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3890511)

Mã số:961670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Hội 
Địa chỉ:Ấp Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3894800)

Mã số:961610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Dầy 
Địa chỉ:Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3830300-3830600)

Mã số:961690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Thới 
Địa chỉ:Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3896000)

Mã số:961650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Hội 
Địa chỉ:Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3834852)

Mã số:961630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Hưng A 
Địa chỉ:Ấp Nhà Dài A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3720002)

Mã số:961770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng A 
Địa chỉ:Ấp Trung Hưng 1A, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3790002)

Mã số:961500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Lợi 
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi (ÐT: 3735010)