HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-GIA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-GIA BÌNH

Mã số:223200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Bình 
Địa chỉ:Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình (ÐT: 02223556115)

Mã số:223360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ 
Địa chỉ:Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình (ÐT: 878999)

Mã số:223350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Núi 
Địa chỉ:Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình (ÐT: 556268)

Mã số:223201 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lai 
Địa chỉ:Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình (ÐT: 677003)

Mã số:223240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Dương 
Địa chỉ:Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình (ÐT: 664600)

Mã số:223260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Đức 
Địa chỉ:Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình (ÐT: 669260)

Mã số:223310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Ninh 
Địa chỉ:Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình (ÐT: 665450)

Mã số:223280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Lai 
Địa chỉ:Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình (ÐT: 667400)

Mã số:223300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Bảo 
Địa chỉ:Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình (ÐT: 666420)

Mã số:223330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Giang 
Địa chỉ:Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình (ÐT: 556102)

Mã số:223340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Sơn 
Địa chỉ:Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình (ÐT: 556117)

Mã số:223370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lãng Ngâm 
Địa chỉ:Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình (ÐT: 556101)

Mã số:223400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Bái 
Địa chỉ:Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình (ÐT: 668102)

Mã số:223380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình (ÐT: 556230)