HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-LƯƠNG TÀI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-LƯƠNG TÀI

Mã số:223500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lương Tài 
Địa chỉ:Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài (ÐT: 02223776666)

Mã số:223610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng 
Địa chỉ:Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài (ÐT: 868300)

Mã số:223590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Hạ 
Địa chỉ:Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài (ÐT: 868273)

Mã số:223650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hoà 
Địa chỉ:Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài (ÐT: 655576)

Mã số:223520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Chính 
Địa chỉ:Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài (ÐT: 982360)

Mã số:223630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thịnh 
Địa chỉ:Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài (ÐT: 651272)

Mã số:223600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hương 
Địa chỉ:Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài (ÐT: 868252)

Mã số:223560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trừng Xá 
Địa chỉ:Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài (ÐT: 659430)

Mã số:223740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Thao 
Địa chỉ:Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài (ÐT: 867381)

Mã số:223580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân 
Địa chỉ:Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài (ÐT: 654360)

Mã số:223720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Định 
Địa chỉ:Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài (ÐT: 776255)

Mã số:223700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Phú 
Địa chỉ:Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài (ÐT: 981001)

Mã số:223730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lương 
Địa chỉ:Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài (ÐT: 776360)

Mã số:223604 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn My Xuyên 
Địa chỉ:Thôn My Xuyên, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài (ÐT: 652111)

Mã số:223690 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng 
Địa chỉ:Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài (ÐT: )