HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

Mã số:222800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quế Võ 
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ (ÐT: 02223863003)

Mã số:222918 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ 
Địa chỉ:Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ (ÐT: )

Mã số:222930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Doi 
Địa chỉ:Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ (ÐT: 863249)

Mã số:222990 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Cầu 
Địa chỉ:Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ (ÐT: 864001)

Mã số:223072 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Du 
Địa chỉ:Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ (ÐT: 863256)

Mã số:222820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hùng 
Địa chỉ:Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ (ÐT: 863844)

Mã số:222840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lương 
Địa chỉ:Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ (ÐT: 863842)

Mã số:222850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lãng 
Địa chỉ:Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ (ÐT: 864400)

Mã số:222860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng An 
Địa chỉ:Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ (ÐT: 864399)

Mã số:222870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quế Tân 
Địa chỉ:Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ (ÐT: 863843)

Mã số:222890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Hoà 
Địa chỉ:Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ (ÐT: 864524)

Mã số:222900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Thống 
Địa chỉ:Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ (ÐT: 864523)

Mã số:222970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phượng Mao 
Địa chỉ:Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ (ÐT: 864554)

Mã số:222980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Xá 
Địa chỉ:Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ (ÐT: 864217)

Mã số:222991 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phong 
Địa chỉ:Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ (ÐT: 864218)

Mã số:223000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long 
Địa chỉ:Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ (ÐT: 864788)

Mã số:223040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồng Lai 
Địa chỉ:Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ (ÐT: 628859)

Mã số:223090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Giả 
Địa chỉ:Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ (ÐT: 864401)

Mã số:223080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mộ Đạo 
Địa chỉ:Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ (ÐT: 863848)

Mã số:223100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Lăng 
Địa chỉ:Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ (ÐT: 863846)

Mã số:223050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cách Bi 
Địa chỉ:Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ (ÐT: 863845)

Mã số:223060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Viên 
Địa chỉ:Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ (ÐT: 864527)

Mã số:223120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hán Quảng 
Địa chỉ:Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ (ÐT: 873173)