HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-THUẬN THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-THUẬN THÀNH

Mã số:222400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận Thành 
Địa chỉ:Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 02223770666)

Mã số:222570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ 
Địa chỉ:Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866836)

Mã số:222430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình 
Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành (ÐT: 3782901)

Mã số:222480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoài Thượng 
Địa chỉ:Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành (ÐT: 3785902)

Mã số:222450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mão Điền 
Địa chỉ:Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành (ÐT: 784703)

Mã số:222630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Đạo 
Địa chỉ:Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành (ÐT: 3780697)

Mã số:222670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyệt Đức 
Địa chỉ:Thôn Lê Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành (ÐT: 3797567)

Mã số:222720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Liễu 
Địa chỉ:Thôn Liễu Khê, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành (ÐT: 3795668)

Mã số:222520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Tổ 
Địa chỉ:Thôn Bút Tháp, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 788808)

Mã số:222510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng Thành 
Địa chỉ:Thôn Đồng Đoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành (ÐT: 786920)

Mã số:222550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trí Quả 
Địa chỉ:Thôn Phương Quan, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866350)

Mã số:222650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Xá 
Địa chỉ:Thôn Phủ, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866802)

Mã số:222530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Khương 
Địa chỉ:Thôn Thanh Hoài, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866400)

Mã số:222600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Mãn 
Địa chỉ:Thôn Mãn Xá Tây, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866406)

Mã số:222580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Đông 
Địa chỉ:Ấp Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành (ÐT: 774727)

Mã số:222690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Thái 
Địa chỉ:Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành (ÐT: 3796800)

Mã số:222610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lâm 
Địa chỉ:Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành (ÐT: 794572)

Mã số:222500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Hồ 
Địa chỉ:Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 873382)

Mã số:222512 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Đồng Đông 
Địa chỉ:Thôn Đồng Đông, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành (ÐT: )

Mã số:222611 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Doãn Hạ 
Địa chỉ:Thôn Doãn Hạ, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành (ÐT: )

Mã số:222540 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Dâu 
Địa chỉ:Phố Dâu, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành (ÐT: 798200)

Mã số:222577 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Nghi An 
Địa chỉ:Thôn Nghi An, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành (ÐT: )

Mã số:222413 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Hồ 
Địa chỉ:Khu Phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 775500)