HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TIÊN DU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-TIÊN DU

Mã số:221800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Du 
Địa chỉ:Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du (ÐT: 02223837025)

Mã số:221930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn 
Địa chỉ:Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du (ÐT: 837491)

Mã số:221940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 714090)

Mã số:222010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Phương 
Địa chỉ:Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du (ÐT: 846058)

Mã số:221900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiên Vân 
Địa chỉ:Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du (ÐT: 838500)

Mã số:221990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng 
Địa chỉ:Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du (ÐT: 846021)

Mã số:221960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phật Tích 
Địa chỉ:Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du (ÐT: 836001)

Mã số:221910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Vệ 
Địa chỉ:Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du (ÐT: 723609)

Mã số:221820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Bão 
Địa chỉ:Thôn Hòai Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du (ÐT: 838800)

Mã số:221980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Chi 
Địa chỉ:Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du (ÐT: 830990)

Mã số:222000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cảnh Hưng 
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du (ÐT: 836003)

Mã số:221870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lâm 
Địa chỉ:Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du (ÐT: 838080)

Mã số:221970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đạo 
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du (ÐT: 836004)

Mã số:221941 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàn Sơn 
Địa chỉ:Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 838400)

Mã số:221801 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Lũng Giang 
Địa chỉ:Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du (ÐT: 710722)

Mã số:221890 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thôn Lộ Bao 
Địa chỉ:Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du (ÐT: )

Mã số:221931 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Đông Sơn 
Địa chỉ:Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du (ÐT: 718550)

Mã số:221981 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Tư Chi 
Địa chỉ:Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du (ÐT: 721000)

Mã số:221942 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thôn Bất Lự 
Địa chỉ:Thôn Bất Lự Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 714140)

Mã số:221998 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Đại Đồng 
Địa chỉ:Đường KCN Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du (ÐT: 02413848090)