HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BA TRI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BA TRI

Mã số:933300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Tri 
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-850002)

Mã số:933550 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thủy 
Địa chỉ:Ấp Tân Định, Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-780099)

Mã số:933570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Thủy 
Địa chỉ:Ấp An Bình, Xã An Thuỷ, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-856799)

Mã số:933430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh 
Địa chỉ:Ấp Cầu Vỹ, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-858499)

Mã số:933460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Ngãi Trung 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-857499)

Mã số:933330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảo Thuận 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-881499)

Mã số:933380 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Tuy 
Địa chỉ:Ấp Phước Thới, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-858899)

Mã số:933340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lễ 
Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri (ÐT: 075-3859000)

Mã số:933480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hiệp 
Địa chỉ:Ấp An Bình, Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-859452)

Mã số:933520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Đức 
Địa chỉ:Ấp Giồng Cục, Xã An Đức, Huyện Ba Tri (ÐT: 859453)

Mã số:933540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh An 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Đức Trung, Xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri (ÐT: 859750)

Mã số:933320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-859450)

Mã số:933450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình Tây 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-899699)

Mã số:933560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa Tây 
Địa chỉ:Ấp An Quí, Xã An Hoà Tây, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-859451)

Mã số:933420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri (ÐT: 858080)

Mã số:933440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hòa 
Địa chỉ:Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hoà, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-858330)

Mã số:933410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Nhơn 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri (ÐT: 858380)

Mã số:933470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú Trung 
Địa chỉ:Ấp An Nhơn, Xã An Phú Trung, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-857440)

Mã số:933350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Ngãi 
Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri (ÐT: 859001)

Mã số:933360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-881400)

Mã số:933500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ngãi Tây 
Địa chỉ:Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri (ÐT: 857099)

Mã số:933510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Ấp Kinh Mới, Xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri (ÐT: 857370)

Mã số:933404 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Ba Tri (ÐT: 783803)

Mã số:933390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Xuân 
Địa chỉ:Ấp Tân Thanh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri (ÐT: 0753-858600)