HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BÌNH ĐẠI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-BÌNH ĐẠI

Mã số:933700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Đại 
Địa chỉ:Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 3851932-3851339)

Mã số:933840 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Hưng 
Địa chỉ:Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-853000)

Mã số:933830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thới Lai 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-854166)

Mã số:933820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lộc Thuận 
Địa chỉ:Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-855277)

Mã số:933900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Thuận 
Địa chỉ:Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-852923)

Mã số:933860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thừa Đức 
Địa chỉ:Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại (ÐT: 883066)

Mã số:933880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Phước 
Địa chỉ:Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại (ÐT: 884001)

Mã số:933780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hiệp 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Bình Đại (ÐT: 880001)

Mã số:933720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thới 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-851888)

Mã số:933800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Trị 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại (ÐT: 851777)

Mã số:933850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hòa 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Bình Đại (ÐT: 744813)

Mã số:933790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Định 
Địa chỉ:Ấp Long Phú, Xã Long Định, Huyện Bình Đại (ÐT: 746198)

Mã số:933740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Vang 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phú Vang, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-855588)

Mã số:933730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Trung 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại (ÐT: 855599)

Mã số:933810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Long 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại (ÐT: 753279)

Mã số:933760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vang Quới Tây 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại (ÐT: 854055)

Mã số:933750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vang Quới Đông 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vang Qưới Đông, Huyện Bình Đại (ÐT: 0753-854277)

Mã số:933861 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cồn Nghêu 
Địa chỉ:Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 852055)

Mã số:933736 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 1 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại (ÐT: 855044)

Mã số:933708 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 9 
Địa chỉ:Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại (ÐT: 897909)

Mã số:933825 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 10 
Địa chỉ:Ấp Lộc Hòa, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại (ÐT: 751068)

Mã số:933766 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thới Lai 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại (ÐT: 749163)