HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHÂU THÀNH

Mã số:931510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hóa 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-865500)

Mã số:931380 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thạch 
Địa chỉ:Ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành (ÐT: 860266)

Mã số:931550 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú 
Địa chỉ:Ấp Tân Đông, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-867700)

Mã số:931590 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiên Thủy 
Địa chỉ:Ấp Chánh, Xã Tiên Thuỷ, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-868800)

Mã số:931570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-866800)

Mã số:931310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phước 
Địa chỉ:Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành (ÐT: 869303)

Mã số:931420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Túc 
Địa chỉ:Ấp Phú Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-618200)

Mã số:931500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 869301)

Mã số:931360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quới Sơn 
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-869302)

Mã số:931520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Định 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-869952)

Mã số:931301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An Hòa 
Địa chỉ:Ấp Phước Hòa, Xã Phú An Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 894310)

Mã số:931460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Phước 
Địa chỉ:Ấp Phước Hậu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-869300)

Mã số:931400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Khánh 
Địa chỉ:Ấp Phước Thạnh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành (ÐT: 869951)

Mã số:931580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hòa 
Địa chỉ:Ấp Hòa Chánh, Xã Sơn Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-866350)

Mã số:931320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Long 
Địa chỉ:Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 636377)

Mã số:931350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giao Hòa 
Địa chỉ:Ấp Hòa Thạnh, Xã Giao Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-865360)

Mã số:931440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đức 
Địa chỉ:Ấp Phú Định, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành (ÐT: 868500)

Mã số:931480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Triệu 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Thành Triệu, Huyện Châu Thành (ÐT: 866351)

Mã số:931490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quới Thành 
Địa chỉ:Ấp Phú Phong, Xã Qưới Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 868420)

Mã số:931470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tường Đa 
Địa chỉ:Ấp Định Thọ, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành (ÐT: 866487)

Mã số:931300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành 
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 3860801-3611518)

Mã số:931330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Long 
Địa chỉ:Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 636491)

Mã số:931370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Giao Long 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành (ÐT: 0753-612686)

Mã số:931618 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TT Châu Thành 
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 612512)

Mã số:931540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Long 
Địa chỉ:Ấp Tiên Chánh, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 868050)