HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHỢ LÁCH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-CHỢ LÁCH

Mã số:931700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Lách 
Địa chỉ:Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-871401)

Mã số:931740 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Phụng 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-874000)

Mã số:931800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Mơn 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-898100)

Mã số:931770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Thới 
Địa chỉ:Ấp Long Vinh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-873400)

Mã số:931840 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thiềng 
Địa chỉ:Ấp Quân Bình, Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-876700)

Mã số:931820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hòa 
Địa chỉ:Ấp Hòa I, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-874999)

Mã số:931720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Định 
Địa chỉ:Ấp Sơn Lân, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-872030)

Mã số:931730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Bình 
Địa chỉ:Ấp Lộc Hiệp, Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách (ÐT: 0753-872040)