HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-GIỒNG TRÔM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-GIỒNG TRÔM

Mã số:932600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giồng Trôm 
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-861055)

Mã số:932700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Lồng 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-862999)

Mã số:932820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hào 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-863999)

Mã số:932780 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Long 
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-885599)

Mã số:932660 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lương Quới 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-882999)

Mã số:932890 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Nhượng 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-864499)

Mã số:932800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Phong 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-885001)

Mã số:932610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Bình 
Địa chỉ:Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-887099)

Mã số:932650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa 
Địa chỉ:Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 861680)

Mã số:932810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 861690)

Mã số:932840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thanh 
Địa chỉ:Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-892077)

Mã số:932690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Hòa 
Địa chỉ:Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862446)

Mã số:932710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Phú 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-863264)

Mã số:932680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Nẫm 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862447)

Mã số:932670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Mỹ 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 862448)

Mã số:932730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Điền 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863376)

Mã số:932750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Phú 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863375)

Mã số:932770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 863665)

Mã số:932630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Hòa 
Địa chỉ:Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 882208)

Mã số:932900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Lễ 
Địa chỉ:Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-864720)

Mã số:932860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lợi Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 658130)

Mã số:932911 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 644102)

Mã số:932880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú Đông 
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm (ÐT: 0753-864997)