HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY BẮC

Mã số:932230 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Bắc 
Địa chỉ:Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-845555)

Mã số:932060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành Bình 
Địa chỉ:Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-840700)

Mã số:932240 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhuận Phú Tân 
Địa chỉ:Ấp Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-846446)

Mã số:932100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình 
Địa chỉ:Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-844100)

Mã số:932180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Thịnh 
Địa chỉ:Ấp Chợ Mới, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 3668153)

Mã số:932220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thanh Tây 
Địa chỉ:Ấp Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 845000)

Mã số:932160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Tây 
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 840499)

Mã số:932200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tân 
Địa chỉ:Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 840099)

Mã số:932140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành An 
Địa chỉ:Ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-840599)

Mã số:932260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thạnh Tân 
Địa chỉ:Ấp Tích Phúc, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 0753-848400)

Mã số:932108 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Bình 2 
Địa chỉ:Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 844400)

Mã số:932109 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Bình 1 
Địa chỉ:Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 844184)

Mã số:932134 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lộc 
Địa chỉ:Ấp Hòa Hưng, Xã Hoà Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: 660924)

Mã số:934090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Kinh Gãy, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc (ÐT: )