HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY NAM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-MỎ CÀY NAM

Mã số:932000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Nam 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 3843398-3662797)

Mã số:932450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hương Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Thị, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-849700)

Mã số:932330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Định 
Địa chỉ:Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-847600)

Mã số:932310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Thơm 
Địa chỉ:Ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-848600)

Mã số:932430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cẩm Sơn 
Địa chỉ:Ấp Thanh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-893093)

Mã số:932080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Phước Hội 
Địa chỉ:Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 843025)

Mã số:932020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Thủy 
Địa chỉ:Ấp Định Nhơn, Xã Định Thuỷ, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 843245)

Mã số:932040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hiệp 
Địa chỉ:Ấp An Thới, Xã Phước Hiệp, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-843246)

Mã số:932300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Khánh Tây 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-847374)

Mã số:932400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đức 
Địa chỉ:Ấp Tân Quới Tây B, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-849360)

Mã số:932280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Khánh Đông 
Địa chỉ:Ấp Phú Tây Thượng, Xã Bình Khánh Đông, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 847075)

Mã số:932380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Thới A 
Địa chỉ:Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-847400)

Mã số:932420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngãi Đăng 
Địa chỉ:Ấp Bình Sơn, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-893055)

Mã số:932357 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trung 
Địa chỉ:Ấp Tân Thành 10, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-684556)

Mã số:932370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Thới 
Địa chỉ:Ấp An Thiện, Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 0753-847313)

Mã số:932503 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Thới B 
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 678701)