HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-THẠNH PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẾN TRE-THẠNH PHÚ

Mã số:933000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạnh Phú 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 3878200-3878814)

Mã số:933160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-876444)

Mã số:933140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phong 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 886000)

Mã số:933040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phong 
Địa chỉ:Ấp Thạnh, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877888)

Mã số:933100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Qui 
Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-889001)

Mã số:933050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Điền 
Địa chỉ:Ấp Khu Phố, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877000)

Mã số:933010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thạnh 
Địa chỉ:Ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 075-3720828)

Mã số:933020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hưng 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 870240)

Mã số:933110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thuận 
Địa chỉ:Ấp An Hội B, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-870140)

Mã số:933070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lợi 
Địa chỉ:Ấp Quí Hòa, Xã Hoà Lợi, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-727100)

Mã số:933030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quới Điền 
Địa chỉ:Ấp Quí Đức, Xã Qưới Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877600)

Mã số:933080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Xương Thạnh A, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 877669)

Mã số:933060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Khánh 
Địa chỉ:Ấp Phú Lợi, Xã Phú Khánh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-877944)

Mã số:933150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hải 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hưng B, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 0753-886100)

Mã số:933090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Điền 
Địa chỉ:Ấp Giang Hà, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 889150)

Mã số:933120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Quí A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 870220)

Mã số:933175 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 879038)

Mã số:933136 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhơn 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú (ÐT: 889678)