HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-AN LÃO

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-AN LÃO

Mã số:593800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Lão 
Địa chỉ:Thôn Thôn 9, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão (ÐT: 02563875320)

Mã số:593880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Phong 
Địa chỉ:Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hoà , Huyện An Lão (ÐT: 02563878512)

Mã số:593802 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trung 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã An Trung, Huyện An Lão (ÐT: 875281)

Mã số:593801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hưng 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Hưng, Huyện An Lão (ÐT: 875282)

Mã số:593830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Dũng 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Dũng, Huyện An Lão (ÐT: 02563875163)

Mã số:593840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Vinh 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã An Vinh, Huyện An Lão (ÐT: 875110)

Mã số:593923 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Toàn 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Toàn, Huyện An Lão (ÐT: 099656001)

Mã số:593860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tân 
Địa chỉ:Thôn Tân An, Xã An Tân, Huyện An Lão (ÐT: 878760)

Mã số:593890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa 
Địa chỉ:Thôn Vạn Long, Xã An Hoà , Huyện An Lão (ÐT: 878936)

Mã số:593900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Quang 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã An Quang, Huyện An Lão (ÐT: 878700)

Mã số:593915 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã An Nghĩa, Huyện An Lão (ÐT: 099656003)