HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-AN NHƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-AN NHƠN

Mã số:592000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Nhơn 
Địa chỉ:Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn (ÐT: 02563835172)

Mã số:592100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đập Đá 
Địa chỉ:Khu Vực Đông Phương Danh, Thị Trấn Đập Đá, Huyện An Nhơn (ÐT: 02563739873)

Mã số:592240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Thọ 
Địa chỉ:Thôn Thọ Lộc 1, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563837029)

Mã số:592120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Găng 
Địa chỉ:Thôn Tiên Hội, Xã Nhơn Thành, Huyện An Nhơn (ÐT: 02563537891)

Mã số:592190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Phúc 
Địa chỉ:Thôn An Thái, Xã Nhơn Phúc, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563610505)

Mã số:592220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhơn Hòa 
Địa chỉ:Thôn Tân Hòa, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn (ÐT: 02563838749)

Mã số:592050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn An 
Địa chỉ:Thôn Tân Dương, Xã Nhơn An, Huyện An Nhơn (ÐT: 836609)

Mã số:592030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hưng 
Địa chỉ:Thôn Tiên Hòa, Xã Nhơn Hưng, Huyện An Nhơn (ÐT: 836608)

Mã số:592061 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Phong 
Địa chỉ:Thôn Kim Tài, Xã Nhơn Phong, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563612349)

Mã số:592150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hậu 
Địa chỉ:Thôn Vân Sơn, Xã Nhơn Hậu, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563993054)

Mã số:592170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Thuận Đức, Xã Nhơn Mỹ, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563615235)

Mã số:592140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Khánh 
Địa chỉ:Thôn Khánh Hòa, Xã Nhơn Khánh, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563616207)

Mã số:592210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Lộc 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Nhơn Lộc, Huyện An Nhơn (ÐT: 837315)

Mã số:592250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Tân 
Địa chỉ:Thôn Nam Tượng 1, Xã Nhơn Tân, Huyện An Nhơn (ÐT: 837317)

Mã số:592021 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Khối Phố Lê Hồng Phong, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn (ÐT: )

Mã số:592080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hạnh 
Địa chỉ:Thôn Thái Xuân, Xã Nhơn Hạnh, Huyện An Nhơn (ÐT: 0563613069)

Mã số:592235 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Nhơn Hòa 
Địa chỉ:Thôn Trung Ái, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn (ÐT: 02563838379)