HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-HOÀI ÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-HOÀI ÂN

Mã số:593600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòai Ân 
Địa chỉ:Sô´128, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 02563870313)

Mã số:593630 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Thành 
Địa chỉ:Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 02563874557)

Mã số:593730 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ân Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân (ÐT: 02563873313)

Mã số:593660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Đức 
Địa chỉ:Thôn Đức Long, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870102)

Mã số:593640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Hảo 
Địa chỉ:Thôn Bình Hòa Bắc, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân (ÐT: 872155)

Mã số:593700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Hữu 
Địa chỉ:Thôn Liên Hội, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873538)

Mã số:593631 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Long Quang, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874200)

Mã số:593610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Phong 
Địa chỉ:Thôn Linh Chiểu, Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870103)

Mã số:593680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Sơn 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ân Sơn, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874132)

Mã số:593620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Thạnh 
Địa chỉ:Thôn Thế Thạnh 2, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870104)

Mã số:593670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tín 
Địa chỉ:Thôn Thanh Lương, Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874201)

Mã số:593710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tường Đông 
Địa chỉ:Thôn Lộc Giang, Xã Ân Tường Đông, Huyện Hoài Ân (ÐT: 3573101)

Mã số:593721 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tường Tây 
Địa chỉ:Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân (ÐT: 3572100)

Mã số:593690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Mang 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đắk Mang, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873124)

Mã số:593750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bók Tới 
Địa chỉ:Thôn T2, Xã Bok Tới, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873127)

Mã số:593739 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873345)

Mã số:593785 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Vạn Trung, Xã Ân Hảo Tây, Huyện Hoài Ân (ÐT: )